Wstęp

Regulamin określa zasady świadczenia przez STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach strony www.brokerownia.stbu.pl


Definicje


1. Administrator – STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 33.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.

3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna studiująca w szkole wyższej lub będąca słuchaczem studiów podyplomowych i doktoranckich, która poprzez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności korzysta ze strony www.brokerownia.stbu.pl

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika strony www.brokerownia.stbu.pl bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne z późn. zm.


6. Dane osobowe – danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

7. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie.

8. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

9. Formularz zgłoszenia – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane Użytkownika.

 

Postanowienia ogólne


Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.brokerownia.stbu.pl

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.brokerownia.stbu.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.


Zakres usług


Na podstawie niniejszego Regulaminu STBU świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu zasobów znajdujących się na stronie www.brokerownia.stbu.pl

Usługi te są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie.

Użytkownikom wolno pobierać i drukować informacje zawarte na stronie. Nie wolno oferować na sprzedaż ani rozpowszechniać żadnych części strony www.brokerownia.stbu.pl, ani jej zawartości.


Formularz zgłoszenia


Poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia Użytkownik może zamawiać prezentacje zamieszczone na stronie www.brokerownia.stbu.pl.

W Formularzu Użytkownik podaje następujące dane:
1. Imię;
2. Nazwisko;
3. Adres e-mail;
4. Nazwa Uczelni;

Dane podane w Formularzu zgłoszenia powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

W ramach Formularza Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie nowych prezentacji, aktualnych ofert o praktykach, konkursach, wykładach i innych wydarzeniach związanych z programem Brokerownia Umiejętności lub/i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Usługi te są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie i są dostępne dla każdego Użytkownika.

Przesłane do STBU dane z Formularza zgłoszenia są zapisywane na serwerze STBU.

Zamówione prezentacje, materiały, informacje o nowościach itp. są wysłane na podany przez Użytkownika adres mailowy.

Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z usług wybranych w ramach Formularza zgłoszenia  przesyłając informację o rezygnacji na adres mailowy brokerownia@stbu.pl


Wymagania techniczne


Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze strony www.brokerownia.stbu.pl:

1. połączenie z siecią Internet,
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www – w wersji Microsoft Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych,
3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.

Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.brokerownia.stbu.pl, ale może powodować utrudnienia korzystania z niniejszej strony. W takim wypadku STBU nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez Użytkownika.

Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu oraz używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

 

Dane osobowe


STBU zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.

STBU przetwarza dane na podstawie obowiązującego prawa i w niezbędnym zakresie.

STBU zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem danych przetwarzanych w ramach zbioru danych Formularz zgłoszenia.
Dane w zbiorze są przetwarzane w celu świadczenia wybranych przez Użytkownika usług za pośrednictwem www.brokerownia.stbu.pl

STBU oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich aktualizacji,  poprawiania i żądania ich usunięcia.

Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania ze strony www.brokerownia.stbu.pl i zażądać usunięcia wysyłając informację drogą mailową do STBU na adres: brokerownia@stbu.pl.

Po poprawnym zidentyfikowaniu Użytkownika z systemu niezwłocznie zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące Użytkownika.

STBU nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, chyba że Użytkownik w sposób wyraźny wydał stosowne upoważnienie lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.


Szczególne zagrożenia


STBU zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu


W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego STBU ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

STBU powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

W przypadku dalszego podejmowania niedozwolonych działań przez Użytkownika, STBU może podjąć decyzję o zawieszeniu korzystania ze strony przez danego Użytkownika i odmowie dalszego udostępniania treści znajdujących się na stronie www.brokerownia.stbu.pl

Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

STBU nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony www.brokerownia.stbu.pl w sposób sprzeczny z Regulaminem.


Reklamacje


Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną na adres: brokerownia@stbu.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 21 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.


Postanowienia końcowe


Prawa autorskie do informacji, materiałów i znaków towarowych znajdujących się na stronie www.brokerownia.stbu.pl należą w do STBU lub STBU posiada stosowne upoważnienie do korzystania z zamieszczonych na stronie www.brokerownia.stbu.pl informacji, materiałów i znaków towarowych.
STBU wprowadza zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych na stronie i przesłanych materiałów w celach komercyjnych bez zgody STBU.

STBU zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie www.brokerownia.stbu.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.brokerownia.stbu.pl

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych:
1. Kodeks cywilny;
2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.;
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.;
4. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r.;
5.  inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego;


Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2010 roku.