Wstęp

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników Internetu korzystających ze strony www.brokerownia.stbu.pl
Mając na względzie zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, zapewnienie poufności powierzanych danych, jak również wysoki poziom świadczonych usług, STBU deklaruje aktywne wsparcie dla działań i inicjatyw mających na celu właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji.
Użytkownik korzystając ze strony www.brokerownia.stbu.pl akceptuje zapisy zawarte w Polityce prywatności.

Definicje

1. Dane osobowe – danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
2. Administrator – STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 33
3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna studiująca w szkole wyższej lub będąca słuchaczem studiów podyplomowych i doktoranckich, która poprzez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności korzysta ze strony www.brokerownia.stbu.pl
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika strony www.brokerownia.stbu.pl bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne z późn. zm.
5. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie.
6. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik strony www.brokerownia.stbu.pl podaje swoje Dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
Użytkownik zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez STBU swoich Danych osobowych.                                                                           
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Zakres udostępniania Danych osobowych o Użytkownikach

STBU nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.). Jednocześnie STBU zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Informacje przekazane przez Użytkowników

STBU zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:
1. Cookies - STBU wykorzystuje Cookies. Dzięki temu STBU uzyskuje podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza stronę www.brokerownia.stbu.pl jakie elementy strony najbardziej Użytkownika interesują. Informacje te STBU wykorzystuje jedynie w celu tworzenia statystyk oraz dostosowywania funkcjonalności strony do potrzeb Użytkowników. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania plików Cookies na swoim komputerze poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej.
2. Adres IP – W danych o Użytkowniku przechowywanych przez STBU nie są przechowywane adresy IP, z których nastąpiło połączenie. Adresy IP występują jedynie w logach systemowych. Uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych strony www.brokerownia.stbu.pl ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników oraz dla celów statystycznych.
3. Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z STBU - Użytkownicy korzystający ze strony www.brokerownia.stbu.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z wyznaczonym pracownikiem STBU poprzez dostępny adres korespondencyjny. STBU przechowuje korespondencję z Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania.
4. Podmioty zewnętrzne - STBU nie zbiera Danych osobowych od podmiotów trzecich. STBU nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym.

Zatrudnienie

Za pośrednictwem strony www.brokerownia.stbu.pl Użytkownicy zainteresowani podjęciem pracy w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi mogą przesłać stosowne dokumenty na wskazany adres mailowy.
Jeżeli Użytkownik przekaże informacje/dokumenty w celach rekrutacyjnych, STBU będzie korzystać z przesłanych przez Użytkownika Danych osobowych do oceny kwalifikacji osoby ubiegającej się o zatrudnienie i będzie kontaktować się z Użytkownikiem odnośnie ewentualnego zatrudnienia w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Zmiany w Polityce prywatności

STBU może wprowadzić modyfikacje w Polityce prywatności. Każda nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie istotne zmiany będą w sposób wyraźny wyróżnione. Korzystając ze strony www.brokerownia.stbu.pl po tej dacie Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki prywatności.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: brokerownia@stbu.pl